درخواست پشتیبانی جدید ایجاد کنید

اگر شما در مرکز آموزش راهنمایی برای مشکل خود پیدا نکرده اید، می توانید با ارسال یک تیکت و انتخاب دپارتمان مناسب از ما سوال کنید.

 پشتیبانی

هرگونه سوال و یا مشکل عمومی مرتبط با سرویس ها و خدمات را در این بخش مطرح کنید

 فروش و مالی

سوالات خود را در رابطه خرید سرویس جدید و یا مشکلات مالی، پرداخت و یا مرتبط با آن را در این واحد مطرح کنید