لینوکس

L250
 • 250 مگابایت
  میزان فضا
 • نامحدود
  پهنای باند
 • نامحدود
  تعداد ایمیل
 • نامحدود
  تعداد دامنه
 • 1 عدد
  تعداد سایت
 • نامحدود دیگر امکانات
L500
 • 500 مگابایت
  میزان فضا
 • نامحدود
  پهنای باند
 • نامحدود
  تعداد ایمیل
 • نامحدود
  تعداد دامنه
 • 1 عدد
  تعداد سایت
 • نامحدود دیگر امکانات
L1000
 • 1000مگابایت
  میزان فضا
 • نامحدود
  پهنای باند
 • نامحدود
  تعداد ایمیل
 • نامحدود
  تعداد دامنه
 • 1 عدد
  تعداد سایت
 • نامحدود دیگر امکانات
L2000
 • 2000 مگابایت
  میزان فضا
 • نامحدود
  پهنای باند
 • نامحدود
  تعداد ایمیل
 • نامحدود
  تعداد دامنه
 • 1 عدد
  تعداد سایت
 • نامحدود دیگر امکانات
L3000
 • 3000 مگابایت
  میزان فضا
 • نامحدود
  پهنای باند
 • نامحدود
  تعداد ایمیل
 • نامحدود
  تعداد دامنه
 • 1 عدد
  تعداد سایت
 • نامحدود دیگر امکانات
L5000
 • 5000 مگابایت
  میزان فضا
 • نامحدود
  پهنای باند
 • نامحدود
  تعداد ایمیل
 • نامحدود
  تعداد دامنه
 • 1 عدد
  تعداد سایت
 • نامحدود دیگر امکانات
L8000
 • 8000مگابایت
  میزان فضا
 • نامحدود
  پهنای باند
 • نامحدود
  تعداد ایمیل
 • نامحدود
  تعداد دامنه
 • 1 عدد
  تعداد سایت
 • نامحدود دیگر امکانات
L10000
 • 10000مگابایت

  میزان فضا

 • نامحدود
  پهنای باند
 • نامحدود
  تعداد ایمیل
 • نامحدود
  تعداد دامنه
 • 1 عدد
  تعداد سایت
 • نامحدود

  دیگر امکانات