لینوکس

 • L250

  • 250 مگابایت
   میزان فضا
  • نامحدود
   پهنای باند
  • نامحدود
   تعداد ایمیل
  • نامحدود
   تعداد دامنه
  • 1 عدد
   تعداد سایت
  • نامحدود دیگر امکانات
  129,000/سالیانه
  سفارش دهید
 • L500

  • 500 مگابایت
   میزان فضا
  • نامحدود
   پهنای باند
  • نامحدود
   تعداد ایمیل
  • نامحدود
   تعداد دامنه
  • 1 عدد
   تعداد سایت
  • نامحدود دیگر امکانات
  219,000/سالیانه
  سفارش دهید
 • L1000

  • 1000مگابایت
   میزان فضا
  • نامحدود
   پهنای باند
  • نامحدود
   تعداد ایمیل
  • نامحدود
   تعداد دامنه
  • 1 عدد
   تعداد سایت
  • نامحدود دیگر امکانات
  399,000/سالیانه
  سفارش دهید
 • L2000

  • 2000 مگابایت
   میزان فضا
  • نامحدود
   پهنای باند
  • نامحدود
   تعداد ایمیل
  • نامحدود
   تعداد دامنه
  • 1 عدد
   تعداد سایت
  • نامحدود دیگر امکانات
  289,000/6 ماهیانه
  سفارش دهید
 • L3000

  • 3000 مگابایت
   میزان فضا
  • نامحدود
   پهنای باند
  • نامحدود
   تعداد ایمیل
  • نامحدود
   تعداد دامنه
  • 1 عدد
   تعداد سایت
  • نامحدود دیگر امکانات
  79,000/ماهیانه
  سفارش دهید
 • L5000

  • 5000 مگابایت
   میزان فضا
  • نامحدود
   پهنای باند
  • نامحدود
   تعداد ایمیل
  • نامحدود
   تعداد دامنه
  • 1 عدد
   تعداد سایت
  • نامحدود دیگر امکانات
  120,000/ماهیانه
  سفارش دهید
 • L8000

  • 8000مگابایت
   میزان فضا
  • نامحدود
   پهنای باند
  • نامحدود
   تعداد ایمیل
  • نامحدود
   تعداد دامنه
  • 1 عدد
   تعداد سایت
  • نامحدود دیگر امکانات
  149,000/ماهیانه
  سفارش دهید
 • L10000

  • 10000مگابایت

   میزان فضا

  • نامحدود
   پهنای باند
  • نامحدود
   تعداد ایمیل
  • نامحدود
   تعداد دامنه
  • 1 عدد
   تعداد سایت
  • نامحدود

   دیگر امکانات
  165,000/ماهیانه
  سفارش دهید