لینوکس

 • L250

  • 250 مگابایت
   پهنای باند: نامحدود
   تعداد ایمیل: نامحدود
   تعداد دامنه: نامحدود
   تعداد سایت: 1 عدد
   دیگر امکانات: نامحدود

   میزان فضا

  240,000/سالیانه
  سفارش دهید
 • L500

  • 500 مگابایت
   پهنای باند: نامحدود
   تعداد ایمیل: نامحدود
   تعداد دامنه: نامحدود
   تعداد سایت: 1 عدد
   دیگر امکانات: نامحدود

   میزان فضا

  390,000/سالیانه
  سفارش دهید
 • L1000

  • 1000مگابایت
   پهنای باند: نامحدود
   تعداد ایمیل: نامحدود
   تعداد دامنه: نامحدود
   تعداد سایت: 1 عدد
   دیگر امکانات: نامحدود

   میزان فضا

  650,000/سالیانه
  سفارش دهید
 • L2000

  • 2000 مگابایت
   پهنای باند: نامحدود
   تعداد ایمیل: نامحدود
   تعداد دامنه: نامحدود
   تعداد سایت: 1 عدد
   دیگر امکانات: نامحدود

   میزان فضا

  1,050,000/سالیانه
  سفارش دهید
 • L3000

  • 3000 مگابایت
   پهنای باند: نامحدود
   تعداد ایمیل: نامحدود
   تعداد دامنه: نامحدود
   تعداد سایت: 1 عدد
   دیگر امکانات: نامحدود

   میزان فضا

  1,560,000/سالیانه
  سفارش دهید
 • L5000

  • 5000 مگابایت
   پهنای باند: نامحدود
   تعداد ایمیل: نامحدود
   تعداد دامنه: نامحدود
   تعداد سایت: 1 عدد
   دیگر امکانات: نامحدود

   میزان فضا

  2,100,000/سالیانه
  سفارش دهید
 • L8000

  • 8000مگابایت
   پهنای باند: نامحدود
   تعداد ایمیل: نامحدود
   تعداد دامنه: نامحدود
   تعداد سایت: 1 عدد
   دیگر امکانات: نامحدود

   میزان فضا

  3,100,000/سالیانه
  سفارش دهید
 • L10000

  • 10000مگابایت
   پهنای باند: نامحدود
   تعداد ایمیل: نامحدود
   تعداد دامنه: نامحدود
   تعداد سایت: 1 عدد
   دیگر امکانات: نامحدود

   میزان فضا

  3,500,000/سالیانه
  سفارش دهید
 • L20000

  •  20000مگابایت
   پهنای باند: نامحدود
   تعداد ایمیل: نامحدود
   تعداد دامنه: نامحدود
   تعداد سایت: 1 عدد
   دیگر امکانات: نامحدود

   میزان فضا

  4,400,000/سالیانه
  سفارش دهید
 • L30GB

  • ۳۰ گیگابایت
   پهنای باند: نامحدود
   تعداد ایمیل: نامحدود
   تعداد دامنه: نامحدود
   تعداد سایت: 1 عدد
   دیگر امکانات: نامحدود

   میزان فضا

  5,600,000/سالیانه
  سفارش دهید