59,000 تومان
ماهانه
پلن استارتاپ
میزان فضا
5 گیگابایت
پهنای باند
نامحدود
تعداد سایت قابل میزبانی
نامحدود
سایر امکانات
نامحدود
99,000 تومان
ماهانه
پلن اقتصادی
میزان فضا
10 گیگابایت
پهنای باند
نامحدود
تعداد سایت قابل میزبانی
نامحدود
سایر امکانات
نامحدود
199,000 تومان
ماهانه
پلن پیشرفته
میزان فضا
20 گیگابایت
پهنای باند
نامحدود
تعداد سایت قابل میزبانی
نامحدود
سایر امکانات
نامحدود